Ochrana osobních údajů


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ZE DNE 27. DUBNA 2016 O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE 95/46/ES (OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ), (DÁLE JEN „GDPR“)

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://www.studujte.com.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Na základě naší nabídky služeb pracujeme s osobními údaji zákazníků k účelu uzavření spolupráce a smlouvy o nabízeném produktu se zákazníkem. Shromažďujeme tedy pouze informace nezbytné pro dosažení kvality služeb a realizace naší spolupráce s Vámi.

S kým sdílíme vaše údaje

Vaše kompletní údaje nesdílíme s žádnou třetí stranou, jsou uchovány v našem interním systému a nakládáme s nimi v souladu GDPR.

Pro účely přímého marketingu používáme systém Ecomail.cz, kde uchováváme pouze e-mailovou adresu pro zasílání naší nabídky. Přístup k těmto datům je šifrovaný a zabezpečený heslem. Více informací o zabezpečení třetí strany naleznete v zásadách společnosti Ecomail.cz.

Jaké máte práva?

Můžete požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o Vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

UDĚLENÍ SOUHLASU

Online přihláška

Náš web nově vyžaduje udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro odeslání přihlášky na naše semináře, kurzy či školení. Poskytnutím tohoto souhlasu tak dáváte souhlas ke zpracování a uchování Vámi poskytnutých údajů pro užití přímého marketingu.

Odběr novinek

Náš web nově umožňuje přihlášení k odběru novinek, jejímž přihlášením návštěvník uděluje souhlas ke zpracování a uchování e-mailové adresy pro užití přímého marketingu. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou a přihlášený má možnost se z odběru kdykoli odhlásit pomocí online formuláře pro odhlášení nebo kliknutím na odkaz v patičce v jednom z našich zaslaných e-mailů. Přihlášený bere na vědomí, že odběr novinek není pravidelný a dává tedy souhlas k odběru informací pro každý konkrétní seminář publikovaný na Studujte.com.

Naši stávající zákazníci, kteří jeden z výše uvedených souhlasů vysloveně neudělili mají možnost požádat o odstranění osobních údajů a vyjmutí z databáze pro účely přímého marketingu, zasláním žádosti na naši e-mailovou adresu. V opačném případě se tak řidí pravidly uvedenými níže.

Konkrétní povinnosti ve vztahu ke GDPR při provozování marketingových aktivit

 Přímým marketingem se rozumí způsob marketingové komunikace, při které se oslovují zákazníci přímým adresním oslovením (např. e-mailem, poštou, telefonicky nebo i osobně). Východiskem přímého marketingu je snaha učinit co nejvhodnější nabídku konkrétní skupině oslovených zákazníků či potenciálních zákazníků (dále jen „subjekty údajů“).

Podle recitálu 47 GDPR „zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce“, tedy právního titulu pro zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů tak není jediným možným právním titulem pro zpracování osobních údajů. Podmínkou uplatnění oprávněného zájmu bude posouzení nezbytnosti zpracování, resp. jeho přednosti před zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu údajů. Oprávněný zájem správce bude dán zejména tam, kde již existuje vztah mezi subjektem údajů a správcem, tj. například pokud je subjekt údajů zákazníkem správce. Pro posouzení oprávněného zájmu je tak klíčové zejména to, zda subjekt údajů může v okamžiku a v kontextu zpracování osobních údajů konkrétním správcem důvodně očekávat, že ke zpracování daného rozsahu osobních údajů může pro tento účel dojít.

Na základě právního titulu oprávněného zájmu tak lze bez souhlasu subjektu údajů provádět zejména zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu vlastních produktů a služeb stávajícím zákazníkům. Podle názoru Pracovní skupiny pro ochranu údajů zřízené podle článku 29 směrnice 95/46/EC se v tomto případě jedná o konvenční přímý marketing, realizovatelný např. formou rozesílání nabídky prostřednictvím e-mailů či textových zpráv.